EXAMENREGLEMENT -  Opleidingen die leiden tot een erkend certificaat

1. Inschrijvingsmodaliteiten

 1. De kandidaten dienen voor het afleggen van het examen zich in te schrijven met een Inschrijvingsformulier, waarop hun behaalde diploma’s - functies vermeld staan.
 2. De kandidaten kunnen deelnemen aan het examen na het volgen van een opleiding. Kandidaten kunnen zich ook zonder opleiding mogelijks inschrijven in open examensessies (zie examenkalender)
 3. Bij de inschrijving moeten de kandidaten een identiteitsbewijs (ID-kaart of rijbewijs met foto) kunnen voorleggen, alsook hun attest van medische beoordeling indien het gaat om veiligheidsfuncties en eventueel andere attesten. Wanneer hij geen attest bij zich heeft volstaat een schriftelijke verklaring dat hij een recente medische controle heeft ondergaan (vb. op de aanwezigheidslijst).
 4. De kandidaten kunnen zich ook inschrijven voor open toetsing of examensessies, die vermeld staan op de website van Ergoteam. De examinator zal de documenten controleren vermeld onder 
 5. De opleiding en/of toetsing gebeurt in het Nederlands of in het Frans en mogelijks ook in andere talen (mits voorafgaandelijke overeenkomst)

Toelatingsvoorwaarden

 1. De kandidaten moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik dat zij de praktische examenproeven afleggen.
 2. Naast leeftijdsvoorwaarde en medische geschiktheid dienen de kandidaten eventueel andere attesten voor te leggen.
 3. De kandidaten kunnen niet vrijgesteld worden van enige proef, tenzij ze het bewijs kunnen voorleggen van slagen in deze proef in een erkend Examencentrum en dit binnen de 12 maanden voorafgaande aan huidig examen. (zowel het theoretisch als praktisch examen moet afgelegd worden).
 4. De examens staan open voor alle kandidaten, van welke cultuur of nationaliteit ook en zijn niet discriminerend.
 5. De kandidaten dienen zich tijdig aan te melden in het opleidingscentrum (uren worden schriftelijk meegedeeld).
 6. De kandidaten moeten voorzien zijn van de nodige uitrusting om het examen te kunnen afleggen (schrijfgerief, veiligheidsschoenen, werkkledij,…).
 7. Op aanvraag kan een (theoretisch) voorleesexamen afgenomen worden.
 8. Bij een theoretische proef zullen minimaal één (1) en maximaal twaalf 12 personen gelijktijdig deelnemen

Evaluatie procedure - toetsingsmethode

 1. De kandidaten worden onderworpen aan een theoretische en praktische toets. De instructeur doet dit op basis van de voor de opleiding vastgelegde theoretische en praktische eindtermen. (zie hiervoor eindtermen).
 2. De eindtermen voor onze opleidingen zijn deze welke vastgelegd werden in het kader van het Register Risicovolle Taken. Deze eindtermen kunnen worden geraadpleegd op de website van BeSaCC – VCA vzw.
 3. De deelnemers worden eerst onderworpen aan een theoretische proef, bestaande uit een meerkeuzevragenlijst. Er is slechts één juist antwoord per vraag.
 4. Voor de theoretische proeven worden de kandidaten verzameld in het leslokaal. Zij ontvangen gelijktijdig de documenten. Binnen de door de instructeur opgegeven tijd dienen zij te antwoorden op de schriftelijke vragen. Tussen iedere kandidaat is voldoende ruimte om onregelmatigheden te vermijden. Het is mogelijk dat de kandidaten een verschillende theoretische vragenlijst ontvangen.
 5. Verder worden de kandidaten onderworpen aan een praktische proef, waaruit moet blijken dat zij de competenties opgesomd in de eindtermen (praktijk) voldoende onder de knie hebben (zie ook register Risicovolle taken).
 6. Voor alle praktische proeven wordt een toetsingsmatrix gehanteerd per opleiding die eveneens alle eindtermen van die opleiding dekt.
 7. De examinator geeft een opdracht aan de kandidaat voor de praktische proeven, uitgaande van de toetsingsbatterij waarover hij/zij beschikt.
 8. Toetsingsbeoordeling: Een kandidaat slaagt in het examen wanneer hij/zij minimaal twee derden of 67% behaalt in de theoretische proef, en twee derden of 67% op de praktische proeven, volgens de toetsingsmatrix, dat door de examinatoren uniform wordt gebruikt.
 9. Indien de kandidaat slaagt in het examen ontvangt hij het getuigschrift van beroepsbekwaamheid in de desbetreffende discipline. (zie administratieve verwerking).
 10. Personen die niet slagen in hun theoretisch examen kunnen binnen max. 2 maanden een herkansing krijgen. Hierbij zal gezorgd worden dat ze hoe dan ook een andere vragenreeks ontvangen dan tijdens het eerste examen.

Rechten en plichten van de kandidaten

 1. De kandidaten hebben het recht de theoretische proef af te leggen in het Nederlands of voor bepaalde examens in het Frans.
 2. Kandidaten die niet kunnen lezen of beperkt zijn, hebben het recht om een voorleesexamen (zie Voorleesexamen) te vragen in de taal bepaald in punt 4.1.
 3. Indien bij een opleiding gevolgd door een examen de kandidaat enkel geslaagd is voor de praktische proef, doch niet voor de theoretische proef, dan heeft hij het recht een nieuw theoretisch examen af te leggen maximum binnen de 2 maanden, volgend op het slagen in zijn praktische proef. Indien hij dan slaagt in zijn theoretische proef dan ontvangt hij het attest.
 4. Indien bij een opleiding gevolgd door examen de kandidaat slaagt in de theoretische proef, maar niet in de praktijk, moet hij maximum binnen de 2 maanden eventueel een bijkomende opleidingsdag volgen, gevolgd door een nieuw praktijkexamen, al dan niet met een andere examinator. Indien hij dan slaagt in de praktische proef dan ontvangt hij het attest. Deze procedure kan slechts twee maal herhaald worden.
 5. Wanneer enkel een examen wordt afgelegd is géén mogelijkheid tot herexamen voorzien (zoals wel voorzien is bij een opleiding met examen). Wanneer op één van de gedeelten (theorie of praktijk) minder dan twee derden of minder dan 67% wordt gehaald dan wordt geen attest afgeleverd.
 6. Indien een kandidaat niet geslaagd is voor de praktische proef dan heeft deze het recht bij een volgende test het examen af te leggen met een andere examinator. De kandidaat mag de aanwezigheid vragen van een werkgeversafgevaardigde. Dit dient voorafgaandelijk schriftelijk te worden aangevraagd.
 7. Een kandidaat die in geen van beide proeven slaagt, heeft het recht zich opnieuw aan te bieden in een open examensessie. Hij kan de aanwezigheid vragen van een ander (extern) jurylid. De pedagogische verantwoordelijke van het examencentrum kan de sessie bijwonen en kan een rapport opstellen. Een werknemersafgevaardigde kan de examensessie bijwonen mits voorafgaandelijk schriftelijke vraag.
 8. De kandidaten die zich aanbieden voor een proef dienen deze integraal mee te maken en te vervullen volgens de regels van het examenreglement. Er kan geen vrijstelling worden gegeven, noch voor theorie, noch voor praktijk, tenzij in de gevallen voorzien in het Reglement Risicovolle Taken.
 9. Bij vaststelling van fraude bij een deelnemer tijdens het examen wordt het examen van de deelnemer nietig verklaard en de opdrachtgever/werkgever van de kandidaat wordt op de hoogte gebracht.

Examencommissie

 1. De examencommissie bestaat uit de instructeur die de theoretische en praktische opleiding heeft gegeven. Om de objectiviteit te garanderen wordt gewerkt met uniforme meerkeuzevragenlijsten, en gestandaardiseerde evaluatiematrixen voor de praktijkevaluatie, gevalideerd conform de wetenschappelijke procedures van de docimologie.
 2. De directie van het opleidingscentrum kan op elk moment aanwezig zijn en controle uitoefenen op de gevolgde procedures, evenals een aangeduid persoon van de Technische Commissie Kwalificaties (VCA) van BeSaCC-VCA, die het centrum erkend heeft.
 3. De praktijkexamens zijn publiek toegankelijk, wat ook impliceert dat medecursisten mogen aanwezig zijn.
 4. Ergoteam laat steeds een inspectie toe van een externe dienst of een werkgeversafgevaardigde of werknemersafgevaardigde, mits voorafgaandelijk schriftelijke aanvraag.
 5. Indien de examinator tevens lesgever is, garandeert hij absolute objectiviteit ten overstaan van alle kandidaten. De directie zal steeds hierover waken. Het systeem is zodanig opgebouwd dat een zeer hoge graad van objectiviteit is ingebouwd en dus ook niet aan de willekeur van de examinator wordt overgelaten (cfr. Matrixen)
 6. De examinator mag geen familielid zij van de deelnemer of er zakelijke belangen mee hebben. De deelnemers worden gevraagd dit voor de aanvang van het examen mee te delen aan de instructeur of kwaliteitsverantwoordelijke.

Informatie en mededeling resultaten

 1. Aan het einde van de theoretische en praktische proeven, wordt door de examinator een korte evaluatie gegeven aan de kandidaten; hierin worden de goede prestaties, alsook de aandachtspunten van iedere kandidaat behandeld. Er wordt hen tevens aan het einde meegedeeld of ze al dan niet geslaagd zijn. Het uiteindelijke resultaat zal eveneens aan de kandidaat persoonlijk of via de werkgever schriftelijk in een rapport kenbaar gemaakt worden.
 2. De kandidaten hebben altijd het recht zich bij de lesgever/examinator te informeren over de toestand van het moment, hun evoluties, aandachtspunten. De examinator zal in de mate van het mogelijke en rekening houdend met zijn deontologische verplichtingen, alle nuttige informatie aan de kandidaat verstrekken.
 3. De informatie betreffende de resultaten van de kandidaat worden bijgehouden in het archief van Ergoteam en kunnen tot 5 jaar na de examens worden ingekeken, mits voorafgaandelijk schriftelijke aanvraag aan de administratieve diensten. Zij kunnen een afschrift van de documenten verkrijgen mits betaling van het vigerende tarief. Bij de huidige publicatie bedraagt deze 0,75 € per bladzijde (excl. BTW)
 4. Kandidaten of opdrachtgevers die in de loop der tijd hun brevet of certificering om welke reden dan ook verliezen of niet meer bezitten, kunnen een conforme kopie ontvangen mits voorafgaandelijk betaling van het bedrag van 25,00 €.  Hierop zal duidelijk vermeld worden dat het om een duplicaat gaat.

Administratieve verwerking en attestering

 1. Binnen de week na het afleggen van de proeven, overhandigd de examinator zijn volledig rapport aan de administratieve diensten van Ergoteam.
 2. Deze staan in voor de volledige verwerking van het dossier, bestaande uit: de theoretische vragenlijst, de toetsingsmatrix (praktijktoets) en de synthese van de individuele evaluatie van de deelnemers, de archivering van de inschrijvingsformulieren en input van de gegevens in het databestand, het opmaken van de individuele rapporten per kandidaat, het opmaken van het brevet van beroepsopleiding, de verzending naar kandidaat en/of opdrachtgever met begeleidend schrijven.
 3. De brevetten van beroepsopleiding worden aan de kandidaat en/of opdrachtgever verstuurd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling van de factuur die betrekking heeft op de opleiding/examen van de kandidaat.
 4. De attesten van beroepsopleiding worden afgeleverd in tweevoud. Eén exemplaar voor de opdrachtgever en één exemplaar voor de houder. Deze attesten zijn persoonlijk en  niet overdraagbaar en zijn geldig voor de duur die vermeld staat op het attest. Kandidaten die hun brevet verliezen kunnen een duplicaat aanvragen volgens de geldende procedure (zie 6.4).
 5. De attesten kunnen enkel vernieuwd worden mits het afleggen van een volledige nieuwe theoretische en praktische proef.
 6. Klachten betreffende examens, evaluaties, opleiding, dienen gericht aan de sociale zetel van Ergoteam, binnen de 15 dagen na ontvangst van het evaluatierapport. Een gemotiveerde klacht zal binnen de 30 dagen worden behandeld door de examencommissie. Zij zullen delibereren en hun bevindingen aan betrokkene(n) (kandidaat/opdrachtgever) schriftelijk kenbaar maken. Hierna is nog beroep mogelijk.
 7. Voor de verdere afhandeling, dienen de procedures gevolgd te worden, beschreven in het klachtenbehandeling dossier.
 8. Alle gegevens betreffende kandidaten en examens dienen absoluut geheim gehouden te worden door alle betrokken partijen. Medewerkers ondertekenen daartoe de geheimhoudingsclausule, die integraal deel uit maakt van de arbeid of samenwerkingsovereenkomst.
 9. Het examenreglement (Reglement toetsing en opleiding Register Risicovolle Taken), de eindtermen en evaluatieprocedures kunnen regelmatig worden herzien en aangepast volgens de geldende normen en voorschriften. Hierover zal het directiecomité van Ergoteam met de kwaliteitsmanager regelmatig overleggen.
 10. Op het attest staat vermeld of er al of niet en wanneer er tussentijdse evaluaties of opfrissingen nodig zijn.

Voorleesexamens

 1. Kandidaten die omwille van één of andere moeilijkheid (niet kunnen lezen, taalprobleem, dyslexie, …) kunnen een voorleesexamen aanvragen. Dit dient voorafgaandelijk te gebeuren door de opdrachtgever bij zijn aanvraag voor opleiding en examen.
 2. De voorleesexamens gebeuren door de instructeur van de opleiding, geassisteerd door een neutraal jurylid ( of bij gebreke lid van de directie). Deze laatste fungeert als getuige voor het correcte verloop. De examens worden voorgelezen vraag per vraag. Het antwoord van de kandidaat wordt opgenomen in het daartoe bestemde vakje van het examenformulier. De kandidaat heeft een maximale bedenktijd van 2’ per vraag. De kandidaat vult zelf de antwoorden op het examenformulier in.
 3. Na het afleggen van het volledige examen wordt het examenformulier nagezien aan de hand van het verbetermasker.
 4. De beoordeling en voorwaarden zijn identiek aan deze opgenomen in 3.8. van dit reglement.
 5. Het resultaat wordt opgenomen in het Proces Verbaal van de opleiding.

Fraude met attesten

 1. Bij vaststelling van fraude met attesten wordt een onderzoek ingesteld door het een commissie opgericht door het directiecomité. Ook de vzw BeSaCC wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Indien de fraude effectief bewezen werd, zal er geen attest afgeleverd worden. Nieuwe examens dienen te worden afgelegd in een ander examencentrum.