Algemene Verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen en diensten dienen te geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden. Zij maken integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Er kan alleen worden afgeweken, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

OFFERTES

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden aangegaan zonder enige verbintenis. De aanbiedingen blijven 1 maand geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

INSCHRIJVINGEN

Ingeval een opleiding wordt gereserveerd, dient de offerte ondertekend voor akkoord te worden teruggestuurd, samen met de bestelbon. Er wordt ook gevraagd op deze de namen van de deelnemers te vermelden.

Individuele inschrijvingen dienen te gebeuren op het daartoe bestemd inschrijvingsformulier of via de inschrijvingsformulier van de website van Ergoteam. Het zal dienen als basis voor de facturatie.

Ergoteam behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren of uit te stellen of een opdracht te weigeren, indien door de klant geen schriftelijke bevestiging of bestelbon werd toegestuurd.

VERPLAATSINGSVERGOEDINGEN

De opleidingen en trainingen worden gegeven op een vooraf overeengekomen plaats: hetzij in het bedrijf, hetzij in een opleidingscentrum.

Voor opleidingen in het bedrijf wordt in de Gentse Kanaalzone en binnen de Gentse agglomeratie een verplaatsingsvergoeding aangerekend van 50,00 €.

Voor verplaatsingen buiten de Gentse agglomeratie geldt een tarief van 65,00 Euro. Voor opleidingen in het buitenland geldt een tarief van 0,40 € per kilometer.

OPLEIDINGEN en ANNULATIE

Indien een termijn of data niet kunnen gerespecteerd worden, dient de klant Ergoteam hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Annulaties meer dan 8 werkdagen voor de aanvang van een opleiding zijn steeds kosteloos. Indien een klant een opleiding wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren, binnen de 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. Binnen deze termijn, zal Ergoteam enkel een administratieve kost van 50,00 Euro aan de klant factureren. Indien de opleiding geannuleerd wordt minder dan 3 dagen voor de aanvang van de opleiding, zal 50 % van het bedrag worden aangerekend. Bij annulatie daags voor de opleiding zal het integrale bedrag worden gefactureerd.

Individuele inschrijvingen zullen niet worden terugbetaald zonder schriftelijke annulering uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. Inschrijvingen in open opleidingen of examens dienen steeds betaald te worden voor de aanvang van de cursus of het examen.

Ergoteam behoudt zich het recht voor open opleidingen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid. In dit geval zullen de deelnemers worden gewaarschuwd uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de opleiding/examen. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal integraal aan de kandidaat worden terugbetaald.

Indien Ergoteam een opdracht in een bedrijf niet kan uitvoeren ingeval van overmacht, zal de integrale factuur m.b.t. deze opdracht worden terugbetaald. Ergoteam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreeks of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een opdracht. Er zal bijgevolg ook geen schadeclaim kunnen worden ingesteld.

FACTURATIE – TARIEVEN - BETALINGEN

Groepsopleidingen of individuele inschrijvingen, gereserveerd met een bestelbon, zullen gefactureerd worden bij aanvang van de opleiding.  Alle facturen zijn contant te betalen bij ontvangst.

De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd

BETALING OPEN OPLEIDINGEN

Cursisten die zich inschrijven voor open opleidingen dienen steeds het cursusgeld te betalen voor de aanvang van de opleiding. Zij moeten het bewijs van betaling kunnen leveren. Indien dit niet het geval is kunnen zij geweigerd worden tot de opleiding.

Individuele betalingen houden tevens de definitieve bevestiging van de inschrijving in. Ingeval van annulering van individuele inschrijvingen korter dan 5 dagen voor het begin van de opleiding, zal Ergoteam geen enkele terugbetaling verschuldigd zijn.

Ingeval van annuleringen binnen de gestelde termijn, zal Ergoteam de integrale factuur terugbetalen of zal de kandidaat, die om welke reden dan ook niet op de gestelde datum kon aanwezig zijn, zich kunnen aanmelden –mits schriftelijke bevestiging – op een andere cursusdatum.

ATTESTEN VAN BEROEPSOPLEIDNG

Attesten en getuigschriften van beroepsvervolmaking zullen rechtsreeks aan de klant worden overgemaakt, na ontvangst van de betaling van de overeenstemmende factuur. Indien de betaling voor de opleiding gebeurde, zullen de attesten van beroepsopleiding onmiddellijk na de opleiding aan de klant worden doorgestuurd, en uiterlijk binnen de 15 werkdagen.

SANCTIES BIJ NIET BETALING

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn aan 1 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bovendien ten titel van forfaitair bepaalde schadevergoeding en onverminderd de conventionele intrest, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat.

BEVOEGDHEID

Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. Ingeval van betwisting of geschillen zijn enkele de rechtbanken bevoegd van de vestigingsplaats (sociale zetel) van Ergoteam.